Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

-       doradztwo zawodowe z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań (100 osób),

-       pośrednictwo pracy (65 osób),

-       ROZWIJANIE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (szkolenia kompetencyjne – 50 osób, kwalifikacyjne – 10 osób, studia podyplomowe – 5 osób),

-       ŚCIEŻKA DOTACYJNA: WSPARCIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (szkolenie ABC przedsiębiorczości i doradztwo – 35 osób dotacja i finansowe wsparcie pomostowe – 35 osób).

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,

Wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 650,00 zł netto.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021 na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

-       osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba, posiadająca umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

LUB

-       osoba pracująca w ramach umów cywilnoprawnych – to osoba, posiadająca zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)

LUB

-       osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021. Pierwszy nabór do projektu będzie realizowany w I kwartale 2020 r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Szczegółowe warunki udziału: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/nowy-start-program-przedefiniowania-sciezki-zawodowej-dla-osob-pracujacych-w-trudnej-sytuacji/

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

a)        osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w trakcie spotkań informacyjnych,

b)        pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 6, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data stempla pocztowego,

c)        mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

d)        telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu (uzupełnienie telefoniczne nie dotyczy elementów zgłoszenia obejmujących opis planowanej działalności gospodarczej). Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Kontakt

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 52 322 90 62

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2020 Wszelkie prawa zastrzezone.